• .
  • .
  • .

Koncepcja pracy – Roczny plan pracy opiekuńczo -wychowawczo -dydaktycznej  na rok szkolny 2018/2019

_________________________________________________________________

 

Koncepcja pracy – Roczny plan pracy opiekuńczo -wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola Niepublicznego „Bim-Bam-Bino” w  Aleksandrowie Kujawskim na rok szkolny 2018/2019

„Ja i mój mały świat – edukacja regionalna”

Podejmowanie działań mających na celu budowanie miłości regionu,  ojczyzny poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej z podkreśleniem tradycji.

Cele priorytetowe

1.            Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.

2.            Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, poprzez zapoznanie i integrację z kulturą i tradycją regionu.

3.            Rozbudzenie u dziecka poczucia tożsamości rodzinnej i regionalnej.

4.            Rozwijanie zainteresowań historycznych, poznanie ważnych tradycji zwyczajów i obrzędów ludowych.

5.            Kształcenie cech społecznych, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.

6.            Kształtowanie u dzieci postawy szacunku dla kulturowej tradycji naszego regionu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

7.            Prezentowanie zdobytych wiadomości umiejętności.

 

Cele szczegółowe, dziecko:

1.            poznaje znaczenie słowa tradycja, region,

2.            zna tradycje i zwyczaje ludowe związane ze swoim regionem,

3.            przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi dziełami sztuki – rękodziełem, wikliniarstwem, hafciarstwem ,

4.            dostrzega piękno regionu i kraju,

5.            przełamuje nieśmiałość podczas występów publicznych,

6.            poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną,

7.            prezentuje wytwory własnej pracy, dzieli się wiedzą poprzez:

•             prace plastyczno-techniczne np.: rysunki, albumy,

•             zdrowe potrawy,

•             przedmioty codziennego użytku,

8.            wzbogaca swoją wiedzę na temat historii swojego regionu,

9.            poznaje utwory literackie, kulturę, historię swojego regionu.