• .
 • .
 • .

Program przedszkola

______________________________________________________________________________
Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino realizuje:

• Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017 r.

• Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk

•  Roczną Koncepcję Pracy wychowawczo – dydaktyczną na rok szkolny 2020/2021: „Przyroda wokół nas.”

• Program adaptacyjny „Wesołe BimBamBinki”Małgorzaty Sawali

• Program zdrowotny „Zdrowe BimBamBinki” cz. I „Ruch to zdrowie” Marleny Szczygłowskiej

• Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

• Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

• Ogólnopolski program zdrowotny „Czyste powietrze wokół nas”

______________________________________________________________________________

Metody, które stosujemy:

 • Metody wychowawcze wg H. Muszyńskiego

„Wychodząc ze słusznego założenia, że wszelkie wychowanie polega na zewnętrznym i wewnętrznym aktywizowaniu wychowanka, a następnie na utrwalaniu wywołanych w ten sposób procesów psychicznych, musimy przyjąć- pisze H. Muszyński —że metody , za pomocą których można to osiągnąć, mają uniwersalny charakter. Dobór metod zależy nie tyle od celu wychowania, ile od sytuacji w jakiej zachodzi wychowawcze oddziaływanie”.

Wyodrębniamy cztery grupy metod wychowania:

1. metody wpływu osobistego nauczyciela:

2. metody wpływu sytuacyjnego

3.metody wpływu społecznego

4.metody kierowania samowychowaniem

—————————————————————————————————————————

Inne metody wychowawcze:

 

 1. Pedagogika zabawy Klauza

Zabawa pomaga dzieciom w budowaniu atmosfery rozluźnienia, swobody, budzą ukrytą ciekawość, angażują, zapraszają do wchodzenia w kontakt z innymi, samym sobą i otaczającą rzeczywistością. Zabawa jest najbardziej naturalną drogą prowadzącą do świata, umożliwiającą bezpieczne przeżywanie, doświadczanie i kreowanie muzyki jako sztuki i aktywności. Główną zasadą pedagogiki zabawy jest dobrowolność, dwupoziomowość komunikacji, sprzeciw wobec rywalizacji, stosowanie różnorodnych środków wyrazu (śpiew, granie, malowanie, taniec, odgrywanie ról), oraz „tu i teraz” czyli ważne jest to, co odczuwam i czego doznając w danej chwili. Kładziemy nacisk na rozwój człowieka.

 1. Techniki relaksacyjne – Arteterapia

Arteterapia pełni funkcję:

 • ekspresyjną – pomaga ona w rozładowaniu nadmiaru tłumionych emocji, odreagowaniu silnych emocji,
 • poznawczą uczącą nazewnictwa i rozpoznawania, a także wyrażania swoich uczuć,
 • regulacyjną, umożliwiającą zaspokojenie potrzeby wyższego rzędu, czyli potrzebę samorealizacji.

W szerokim znaczeniu arteterapia przyjmują różne formy, do których zaliczyć możemy:
– terapię za pomocą sztuk plastycznych, czyli za pomocą rysunków, grafiki, rzeźby, itp.,
– choreoterapię, czyli za pomocą tańca i ruchu,

-chromoterapia, leczenie barwami, kolorami.
– muzykoterapię, w której wykorzystywany jest własny głos, nagrania muzyczne, a także

instrumenty muzyczne, Cele muzykoterapii, to ujawnienie i odreagowanie emocji, zmiana nieprawidłowych zachowań, integracja w grupie, poszerzenie wrażliwości, aktywizacja oddechowa, psychiczna i ruchowa, poprawa komunikacji, stymulacja rozwoju psychoruchowego, poprawa samopoczucia

-dramatoterapię, czyli odgrywanie ról,
-biblioterapię, czyli terapię z wykorzystaniem książek, publikacji literackich, itp.

– Malowanie Dziesięcioma Palcami – autorką jest R.F.Show, zadaniem jest namalowanie dowolnego obrazu za pomocą dłoni oraz palców dziecka. Celem tej metody jest: pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

– aromaterapia – to stosowanie olejków eterycznych pochodzenia roślinnego w celu poprawienia stanu zdrowia, utrzymania równowagi zdrowotnej i dobrego samopoczucia.

– malowanie mandali czyli rysunku w kole. Mandala może przybierać różne formy, jednak wszystkie z nich mają wspólne cechy: każda mandala ma swój centralny punkt, z którego wychodzą wszystkie inne jej formy, wszystkie zamknięte są okręgiem koła, w mandalach istnieje wiele geometrycznych figur: są w niej trójkąty, kwadraty, elipsy, okręgi, romby.
Do pracy twórczej wykorzystuje się pisaki i kredki, plastelinę, ryż, wycinki gazet, kolorowy papier.

 

 1. Bajka terapeutyczna może być odczytywana jako wzorzec określonych zachowań, może służyć projekcji własnych doznań przy dokańczaniu historyjek lub układaniu nowych, pomaga wejrzeć we własne problemy, może służyć socjalizacji, wzmacniać wewnętrznie.

Można wyodrębnić następujące rodzaje bajek terapeutycznych:

relaksacyjna- jej głównym celem jest uspokojenie dziecka, zwłaszcza na podstawie wizualizacji

psychoedukacyjna- jej celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka

psychoterapeutyczna- celem jest obniżenie lęków, zaspokojenie potrzeby, dowartościowanie dziecka, wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowa pozytywnych emocje

 

 1. Zabawy paluszkoweto zabawy w których śmieszne i proste wierszyki ilustruje się ruchami rąk, dłoni i palców. Zaspokajają wiele potrzeb psychicznych: miłość, bezpieczeństwo, radość, śmiech, zabawa, ruch.

Dziecko podczas masażyków ćwiczy swoją koncentrację, uspokaja się, odpręża zwiększając poczucie bezpieczeństwa stając się bardziej przyjacielskim, odważnym i odpornym na stres.

 

 1. abawy rozwijające empatię u dzieciEmpatia to umiejętność wczucia się w doznania i przeżycia innej osoby, współodczuwanie, a co za tym idzie pewną dojrzałość psychiczną, wrażliwość, życzliwość i otwartość na problemy innych ludzi. Prowadząc zabawy z dziećmi: uwrażliwiamy na doznania i przeżycia innych, ułatwiamy łatwiejsze wchodzenia w kontakty z innymi, rozwijamy samoakceptację i wiarę we własne siły, prowadzimy trening wyhamowywania zachowań negatywnych.
 1. Gimnastyka mózgu Dennisona wybrane zabawy dla dzieci starszych
  Metoda Paula Dennisona – czyli kinezjologia edukacyjna ma na celu polepszenie synchronizacji pracy mózgu, poprawy komunikacji, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianiu sprawności manualnych.

To uniwersalna metoda pozwala lepiej pokonać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego, komunikować się z innymi ludźmi, pozwala niwelować zachowania niepożądane – np. agresję.

 

 1. Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. Metoda ta nastawiona jest na rozwijanie przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe – takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Metoda szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadku głębszych zaburzeń rozwojowych.

 

 1. Codzienne czytanie dzieciom w ramach Akcji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom

Nasze przedszkole w październiku 2008r. zostało wpisane na Listę Czytających Przedszkoli. Realizujemy codzienne czytanie dzieciom w każdej grupie wiekowej, pomagają nam rodzice, dziadkowie, gimnazjaliści i inne zaproszone osoby.

 

 1. Metoda wzmocnień

Zgodnie z prawem efektu metoda ta polega na utrwaleniu pozytywnego zachowania. Stanom zadowolenia i przyjemności , oznaczającym subiektywne stany emocjonalne, przypisano pojecie nagrody lub wzmocnienia pozytywnego.

W zależności od czasu w jakim następuje wzmocnienie wyróżniamy wzmocnienia natychmiastowe i odroczone oraz sporadyczne, systematyczne iciągłe. Najbardziej skuteczne jest wzmacnianie natychmiastowe.