• .
  • .
  • .

Klauzula informacyjna  RODO

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowny Rodzicu,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informuję, że:

1)     Administratorem Twoich danych osobowych, oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Przedszkole Niepubliczne „Bim Bam Bino” Małgorzata Kiedrzyńska,  z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul Słowackiego 145, tel. 54-282 27 15,  aleksandrow@bimbambino.pl

2)     Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane/ przechowywane będą w celu:

  • realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO
  • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO
  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3)     Odbiorcami Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy rachunkowe, audytowe i konsultingowe,

4)     Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z umową,
  • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, publikacji Twojego wizerunku i wizerunku Twojego dziecka od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

5)     Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6)     Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.