• .
  • .
  • .

Regulamin Przedszkola

_______________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin Przedszkola Niepublicznego Bim-Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona umowa o świadczeniu usług w przedszkolu, podpisana przez obojga rodziców i osobę reprezentującą/ prowadzącą przedszkole.
2. Dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Z początkiem nowego roku przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z listy wychowanków roku poprzedzającego.
3. Przedszkole mieści się w Aleksandrowie Kujawskim pod adresem : 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul Słowackiego 145. W budynku znajdują się 4 oddziały przedszkolne.
4. Odpłatność za przedszkole wynosi 320zł miesięcznie, opłata wpisowa do przedszkola wynosi 150 zł. i jest bezzwrotna.
5. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
6. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-16:30.
7. W godzinach otwarcia placówki realizowana jest we wszystkich oddziałach podstawa programowa.
8. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Jeżeli u dziecka, w czasie pobytu w przedszkolu, stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
9. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
11. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście bądź przez inne osoby, które zostały przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
12. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy przekazać je nauczycielowi, aby mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
13. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.
14. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 godz. tygodniowo o tematyce artystycznej, kultury fizycznej oraz terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy.
15. Dzienne wyżywienie dzieci stanowi: śniadanie oraz dwudaniowy obiad. W godzinach popołudniowych dzieci otrzymują przekąski.
16. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość wymieniona została w pkt 4. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłata jest umniejszana o stawkę żywieniową w wysokości 6 zł/dzień
17. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca, gotówką u dyrektora placówki.
18. Nieterminowe uiszczanie należności (spóźnienie przekracza 30 dni) wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków i zerwaniem umowy stron.
19. Jeżeli rodzic nie opłaci pobytu dziecka w przedszkolu w określonym terminie, zostaną naliczone odsetki do płacenia za każdy dzień zwłoki.
20. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony przez nauczyciela prowadzącego dzień tygodnia. Wychowawca grupy może określić, jakich zabawek nie można przynosić, np.: drogocennych, militarnych, zagrażających bezpieczeństwu itp.
21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola.
22. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych stron, najlepiej w dniu zaistnienia sporu lub sprawy.
23. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów itp. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy i przekazane nauczycielowi prowadzącemu.
24. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.
25. Regulamin przedstawiony został na ogólnym zebraniu rodziców i jest wywieszony na tablicy informacyjnej oraz umieszczony na stronie Przedszkola.