• .
 • .
 • .

Koncepcja pracy Przedszkola 2014/2017

—————————————————————————————————————————

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Bim-Bam-Bino na lata 2014/2017, której motto brzmi:

„Nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny”
M. Demel

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego stylu życia; racjonalnego odżywiania, doskonalenie sprawności ruchowej, oraz dbania o własne bezpieczeństwo.

Nasze działania będą obejmowały:

 • Zdrowe odżywianie – rok szkolny 2014/2015
 • Aktywność fizyczną – rok szkolny 2015/2016
 • Bezpieczeństwo – rok szkolny 2016/2017

Roczną Koncepcję pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej na rok szkolny 2016/2017 pt.

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień”

Tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz do znajomości zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci.

Cele priorytetowe:

1 Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.

2 Kontynuacja działań przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

3 Zapoznanie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo własne i innych dzieci.

4 Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego stylu życia; racjonalnego odżywiania, doskonalenie sprawności ruchowej oraz dbania o własne bezpieczeństwo.

5 Wspomaganie rozwoju mowy i wymowy dziecka poprzez kontynuację dotychczasowych działań w zakresie korekcji wad wymowy i sprawności w zakresie motoryki małej.

6 Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

7 Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci.

8 Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, doskonalenie systemu pracy zespołowej.

9 Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie u dzieci motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 2. Wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące tego co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.
 3. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu terenowego.
 4. Kształtowanie nawyków higienicznych, w tym zasad higieny podczas spożywania posiłków.
 5. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 6. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 7. Usprawnienie sposobów indywidualizacji oddziaływań.
 8. W dalszym ciągu włączenie rodziców do czynnego udziału w realizację koncepcji pracy przedszkola.
 9. Organizowanie wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.